Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, personeel en gecoöpteerde leden van de lokale gemeenschap, in principe 3 per geleding. Het schoolbestuur wordt vertegenwoordigd door de directeur, die echter geen stemgerechtigd lid is en dus enkel een raadgevende functie heeft binnen deze raad. De voorzitter is mevrouw Ines Deprez. Wanneer er een leerlingen-, ouder- en een pedagogische raad bestaat, worden de geledingen uitsluitend samengesteld uit afgevaardigden door en uit deze raad. Wanneer voor één van de voornoemde geledingen geen deelraad bestaat, worden de vertegenwoordigers rechtstreeks gekozen.

ill1.JPGDe schoolraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar en bepaalt zelf zijn werking in een huishoudelijk reglement. De schoolraad is de spreekbuis van de voormelde deelraden voor alle aangelegenheden die het deelkarakter overschrijden. Naast het recht op informatie heeft de schoolraad ook een communicatie- en informatieplicht en tevens advies- en overlegbevoegdheid.

Over consequenties op het vlak van arbeidsvoorwaarden of over de personeelseffecten van voorstellen van beslissing mag de raad zich niet uitspreken. Deze bevoegdheid hoort toe aan de syndicale overlegstructuur van de school nl. het Lokaal comité (LOC).